Regulamin dla pacjentów Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

 1. Pacjenci przyjmowani są do Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej na podstawie skierowania do szpitala.
 2. Decyzję o przyjęciu pacjenta lub odmowie przyjęcia podejmuje lekarz Izby Przyjęć (a w porze popołudniowej - lekarz dyżurny), po zebraniu wywiadu lekarskiego, zapoznaniu sie z dokumentacją medyczną i zbadaniu chorego.
 3. Przyjęcia "planowe" realizowane są w dni robocze. Pacjenci powinni zgłosić się do Izby Przyjęć w godzinach przedpołudniowych.
 4. Datę "planowego" przyjęcia do WCP ustala Izba Przyjęć (lekarz Izby Przyjęć w porozumieniu z Ordynatorem oddziału) tak, aby diagnostyka i leczenie mogły być przeprowadzone w możliwie najkrótszym terminie.
  O wyznaczonym terminie przyjęcia Izba Przyjęć, informuje zainteresowanych telefonicznie lub pisemnie.
 5. Lekarz Izby Przyjęć / lekarz dyżurny odmówi przyjęcia do WCP, jeżeli po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i po zbadaniu pacjenta stwierdzi, że pacjent nie wymaga hospitalizacji lub wymaga hospitalizacji w innym szpitalu. Swoją decyzję lekarz potwierdza stosowną adnotacją na skierowaniu do szpitala.
 6. Warunkiem przyjęcia pacjenta na leczenie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na diagnostykę i leczenie w WCP. Pisemną zgodę rodzice składają w dniu przyjęcia dziecka do WCP.
 7. O skierowaniu na właściwy oddział szpitalny decyduje lekarz Izby Przyjęć w porozumieniu z Ordynatorem oddziału.

LECZENIE

 1. Pacjenci są leczeni i diagnozowani w WCP metodami medycyny „konwencjonalnej”, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
 2. Cały proces diagnostyki i leczenia dla pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i przyjętych do WCP w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest bezpłatny.
 3. O sposobie diagnostyki i leczenia decydują: ordynator oddziału i jego asystenci.
 4. Długość okresu leczenia ustalana jest przez lekarzy indywidualnie dla każdego pacjenta Proces diagnostyki i leczenia jest realizowany tak, aby osiągnąć założone cele w możliwie najkrótszym czasie.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni pacjenta mogą skutecznie żądać wypisania dziecka w dowolnym czasie przed planowanym terminem zakończenia diagnostyki i leczenia. W takim przypadku rodzice zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu dziecka z oddziału na żądanie . Lekarz dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz w karcie informacyjnej i jest zobowiązany poinformować rodziców o przewidywanych zagrożeniach / konsekwencjach przerwania diagnostyki i leczenia.
 6. Pacjent jest zobowiązany stosować się do wskazówek i zaleceń personelu medycznego, poddać się zleconym zabiegom i badaniom oraz przyjmować zlecone leki. Chorym nie wolno posiadać i samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków niezleconych przez lekarza. Wszelkie leki muszą być przyjmowane w obecności pielęgniarki.

OPIEKA

 1. Pacjenci leczeni w oddziałach WCP (za wyjątkiem pacjentów, o których mowa w pkt.4) pozostają pod opieką personelu medycznego i (w określonych godzinach) pod opieką nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych przy WCP "Kubalonka".
 2. Pacjent, bez względu na wiek (również pacjent pełnoletni) zobowiązany jest do przebywania w swoim oddziale. Wyjście z oddziału może nastąpić wyłącznie za zgodą i wiedzą personelu medycznego lub wychowawczego.
 3. Pacjent może opuścić budynek WCP wyłącznie pod opieką personelu medycznego, wychowawczego, rodziców lub innych osób dorosłych, o których mowa w pkt.5. Zasada ta dotyczy również pacjentów pełnoletnich. Rodzice przejmując opiekę nad dzieckiem, które zabierają poza oddział, mają obowiązek poinformować o tym pielęgniarkę i dokonać wpisu do „zeszytu wyjść”.
 4. Dzieci, które są przyjmowane do leczenia wraz z opiekunem przebywają przez całą dobę (za wyjątkiem czasu nauki) pod opieką rodziców lub osób upoważnionych (pisemnie) przez rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem. W takich przypadkach opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i za realizację zaleconego leczenia. Opiekunowie są zobowiązani informować personel medyczny o wszelkich niepokojących objawach występujących u pacjentów.
 5. Osoby dorosłe, które nie są rodzicami pacjenta, a które zamierzają zabrać pacjenta poza teren WCP muszą przedstawić pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców. Upoważnienie musi być potwierdzone urzędowo.

NAUKA 

 1. W okresie hospitalizacji w WCP „Kubalonka” pacjenci podlegają obowiązkowi nauki szkolnej. Nauczanie prowadzi Zespół Szkół w wydzielonej części budynków WCP.
 2. W indywidualnych przypadkach, na wniosę lekarza, może być prowadzone tzw. nauczanie, przyłóżkowe”
  w oddziale.
 3. 0 czasowym zwolnieniu z zajęć szkolnych, ze względów medycznych, decyduje lekarz.
 4. Pacjent przyjęty do leczenia jest zobowiązany posiadać wszystkie niezbędne podręczniki i przybory szkolne
 5. Uczniowie szkół zawodowych realizują obowiązek nauki w klasach ogólnokształcących, w obowiązujących ich zakresie programowym. 
 6. Na wniosek zainteresowanego. ucznia szkoły zawodowej, lekarz wystawia pacjentowi, zaświadczenie  o czasowej niezdolności do pracy.

PORZĄDEK DNIA, ZASADY OGÓLNE

 1. Na terenie budynków WCP "Kubalonka” obowiązuje zakładanie obuwia zmiennego. Zasada ta dotyczy pacjentów oraz osoby odwiedzające.
 2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 19.00. Odwiedziny nie powinny utrudniać pacjentowi korzystania z zabiegów leczniczych ani nie powinny zaburzać programu nauczania.
 3. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania przyjętego w oddziale regulaminu i porządku dnia.
 4. Pacjenci mogą przebywać w przydzielonych im salach chorych lub w salach i pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 5. Kategorycznie zabronione jest przebywanie w innych salach chorych: w porze nocnej oraz w czasie, kiedy w sali nie przebywa żadna z osób stale tam zamieszkujących.
 6. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem mają obowiązek zgłaszać się do gabinetów zabiegowych w oddziale i w dziale rehabilitacji w wyznaczonych porach wizyt lekarskich oraz porach zabiegów pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.
 7. Poza przypadkami wymagającymi natychmiastowej pomocy wszelkie konsultacje lekarskie udzielane są wyłącznie w czasie wizyt porannych i wieczornych.
 8. Pacjentów obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również opiekunów / rodziców osoby odwiedzające z tym, że palenie tytoniu jest dla nich dozwolone poza budynkami WCP oraz w wyznaczonych miejscach wewnątrz budynków.
 9. Każdy pacjent jest zobowiązany stosować się do zalecanych zasad higieny osobistej.
 10. Wszyscy pacjenci oraz opiekunowie i osoby odwiedzające są zobowiązane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, dbania o mienie zakładu i szanowania przyrody.
 11. Pacjenci nie mogą posiadać i używać żadnych urządzeń termoelektrycznych bez wiedzy personelu opiekuńczego.
 12. Pacjentom nie wolno manipulować przy urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, grzewczych, wentylacyjnych, ani też przy sprzęcie medycznym.
 13. W przypadku spowodowania szkody materialnej przez pacjenta jego rodzice / opiekunowie są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu.
 14. W przypadku zauważenia sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, należy natychmiast poinformować o tym personel WCP.
 15. Wszelkie przedmioty o dużej wartości oraz pieniądze powinny być przekazane do depozytu.
  WCP nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów i utratę pieniędzy, które nie zostały przekazane do depozytu.

WYPIS

 1. Pacjenci kończący leczenie zgodnie z wyznaczonym terminem otrzymują w dniu wypisu kartę informacyjną leczenia.
 2. Pacjenci wypisani w trybie „dyscyplinarnym” lub „na żądanie rodziców” mogą otrzymać kartę informacyjną w terminie późniejszym, drogą pocztową.
 3. Wypis w trybie „dyscyplinarnym” jest konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu porządkowego a w szczególności niestosowania się do zaleceń lekarskich i przejawiania zachowań agresywnych względem innych pacjentów i personelu. Za szczególnie ciężkie naruszenie obowiązujących zasad uważane jest palenie tytoniu i picie alkoholu.
 4. Przed odebraniem karty wypisowej i przed wyjazdem ze szpitala pacjent jest zobowiązany oddać wszelkie przedmioty wypożyczone od innych pacjentów, od Zespołu Szkół i od WCP.
 5. Przed wyjazdem ze szpitala pacjent może odebrać z Zespołu Szkół wypis ocen uzyskanych w okresie hospitalizacji.
 6. Pacjenci pełnoletni mogą po zakończeniu leczenia, opuścić WCP samodzielnie. Pozostałych pacjentów powinni odebrać z WCP rodzice. Jeśli z ważnych przyczyn rodzice nie mogą osobiście odebrać swoich dzieci zobowiązani są wystawić pisemne, imienne upoważnienie dla innej osoby dorosłej, która w ich imieniu odbierze dzieci ze szpitala. Upoważnienie musi być potwierdzone urzędowo.

Przed wyjazdem ze szpitala należy sprawdzić, czy dziecko zabrało wszystkie rzeczy osobiste. WCP nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pozostawionych przedmiotów.