Wypis ze szpitala

WYPIS

 1. Pacjenci kończący leczenie zgodnie z wyznaczonym terminem otrzymują w dniu wypisu kartę informacyjną leczenia.
 2. Pacjenci wypisani w trybie „dyscyplinarnym” lub „na żądanie rodziców” mogą otrzymać kartę informacyjną
  w terminie późniejszym, drogą pocztową.
 3. Wypis w trybie „dyscyplinarnym” jest konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu porządkowego,
  a w szczególności niestosowania się do zaleceń lekarskich i przejawiania zachowań agresywnych względem innych pacjentów i personelu. Za szczególnie ciężkie naruszenie obowiązujących zasad uważane jest palenie tytoniu i picie alkoholu.
 4. Przed odebraniem karty wypisowej i przed wyjazdem ze szpitala pacjent jest zobowiązany oddać wszelkie przedmioty wypożyczone od innych pacjentów, od Zespołu Szkół i od WCP.
 5. Przed wyjazdem ze szpitala pacjent może odebrać z Zespołu Szkół wypis ocen uzyskanych w okresie hospitalizacji.
 6. Pacjenci pełnoletni mogą po zakończeniu leczenia, opuścić WCP samodzielnie. Pozostałych pacjentów powinni odebrać z WCP rodzice. Jeśli z powodu ważnych przyczyn rodzice nie mogą osobiście odebrać swoich dzieci zobowiązani są wystawić pisemne, imienne upoważnienie dla innej osoby dorosłej, która w ich imieniu odbierze dzieci ze szpitala. Upoważnienie musi być potwierdzone urzędowo.
 7. Przed wyjazdem ze szpitala należy sprawdzić, czy dziecko zabrało wszystkie rzeczy osobiste. WCP nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pozostawionych przedmiotów.

UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie                  o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

Zasady dostępu do dokumentacji medycznej określa m.in.:

- art.23-30 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

- art.2 ust. , art.12 ust.1 pkt.9 i  art.39 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.                

   o systemie informacji w ochronie zdrowia

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu

   i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 

   666 ze zm.)