2002r. - 2014r.

  Uwzględniając wymogi stawiane placówkom medycznym koniecznym jest kontynuacja przedsięwzięć mających na celu  
  poprawę standardu świadczeń zdrowotnych, warunków pobytowych pacjentów, wzrost zainteresowania naszą działalnością
  płatników oraz dalszą obniżkę kosztów. Ujemny wynik finansowy w latach 1998-2001, stwarzającym zagrożenie utraty
  płynności finansowej, a w konsekwencji zatrzymania funkcjonowania oraz wysoki poziom zadłużenia z lat 1999-2001,
  wysokie koszty obsługi tegoż zadłużenia oraz skutki wprowadzonej w 2001r. tzw. „ustawy 203 zł” stwarzały ogromne
  zagrożenie dla dalszego bytu placówki, uniemożliwiając skuteczny rozwój placówki.
  
Należy zauważyć, iż w 2002 roku ośrodek nie posiadał żadnego urządzenia diagnostycznego lub rehabilitacyjnego,
  którego wiek byłby niższy niż 6 lat. Wielu koniecznych urządzeń nie posiadano wcale natomiast te, które posiadano
  charakteryzowały się znacznym poziomem zużycia fizycznego i moralnego, skutkującym wysoką awaryjnością oraz niskim
  poziomem świadczeń. Chcąc dostosować ośrodek do minimalnych obowiązujących wymogów konieczne było 
  przeprowadzenie 
niezbędnych przedsięwzięć i programów naprawczych celem wyprowadzenia ośrodka z zapaści
  finansowej.
 
Wśród najważniejszych przedsięwzięć należy wymienić:

 • Zamiana paliwa kotłowni głównej.
 • Alokacja Laboratorium.
 • Alokacja zaplecza administracyjnego z Pawilonu nr 4
 • Uruchomienie oddziału rehabilitacji narządów ruchu.
 • Uruchomienie oddziału rehabilitacji oddechowej.
 • Zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego.
 • Modernizacja boisk sportowych i placów zabaw ( piaskownice, huśtawki, altana itp.)
 • Modernizacja działu diagnostyki obrazowej.
 • Zakupienie urządzenia rehabilitacyjnego „Grota Solna”. 
 • Zakupienie 3 szt. autoklawów parowych.
 • Modernizacja pomieszczeń sal chorych i sanitariatów.
 • Modernizacja powierzchni dachów, orynnowania i instalacji odgromowej.
 • Budowa jaskini solno-jodowej.
 • Zakup i montaż minibasenów basenów z hydromasażem.
 • Modernizacja poszycia podłóg.
 • Wyposażenie sal chorych w nowoczesne meble z odpowiednimi certyfikatami.
 • stanowisk łóżkowych.
 • Wymiana centrali telefonicznej.
 • Modernizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wymiana stolarki okiennej.
 • Modernizacja obiektów hotelowych dla pacjentów i opiekunów.
 • Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków.
 • Awaryjna wymiana kabla energetycznego zasilającego przepompownię wody.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków osiedla "Kubalonka".
 • Montaż systemu solarnego
 • Modernizacja pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem.
 • Wymiana dźwigów szpitalnych osobowo-towarowych.
 • Modernizacja działu rehabilitacji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt zabiegowy.
 • Termomodernizacja obiektów szpitala - etap I i II
 • Naprawa tarasów widokowo-rekreacyjnych.
 • Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych.
 • Modernizacja i przbudowa pomieszczeń kuchni oraz części magazynowej
 • Modernizacja pomieszczeń pralni celem przystosowania do dzialalności gastronomicznej i poszerzenia bazy rozrywkowo-rekreacyjnej (sale zabaw).
 • Modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Termomodernizacja głównych magistrali sieci centralnego ogrzewania.
 • Modernizacja sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej celem dostosowania obiektu do wymogów p.poż.