Obecnie placówka oferuje świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych.

Zgodnie z umową z NFZ mogą być nimi objęte dzieci i młodzież w wieku od 25 miesiąca życia do 18 lat cierpiące na następujące schorzenia:

 • skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii (M40-M43),
 • wady wrodzone narządu ruchu (G11, G12)
 • po urazach i zabiegach operacyjnych, ortopedycznych i neurologicznych
 • po zaostrzeniach chorób przewlekłych (M79), którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie. 
Pobyt w oddziale trwa od 3 do 6 tygodni, a w zakres uzyskiwanych świadczeń wchodzą:

 • pełna opieka lekarska i pielęgniarska oraz pełny zakres badań diagnostycznych,
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne, gimnastyka korekcyjna, oddechowa, ogólnorozwojowa, ćwiczenia w UGUL-u , ćwiczenia na przyrządach
 • dysponujemy bogato wyposażonymi salkami rehabilitacyjnymi do ćwiczeń indywidualnych
  i grupowych, siłownią oraz salą gimnastyczną,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii: elektrolecznictwo, krioterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki,
  (Sollux, Bioptron, Q.Light), laser,  magnetoterapia, magneto stymulacja z ledoterapią, SPA,
  kąpiele solankowe  perełkowe, hydromasaż, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych,  
  masaż (klasyczny, aquavibron), inhalacje (indywidualne, pneumatyczne, celkowe), grota solna.

Podstawą do uzyskania świadczeń jest typowe skierowanie dla oddziałów szpitalnych wystawione przez lekarzy zatrudnionych w oddziałach szpitalnych:

 • urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy zatrudnionych w placówkach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o specjalnościach:

 • rehabilitacyjnej, urazowo ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

Prowadzona działalność lecznicza odbywa się w obiekcie ulokowanym na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
o wyjątkowych walorach klimatycznych, terapeutycznych, krajobrazowych i turystycznych. 

Na terenie obiektu istnieje placówka szkolna obejmująca działalność w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Wszystkim pacjentom mogą towarzyszyć w trakcie leczenia opiekunowie (rodzice, rodzina), wówczas pacjenci wraz z opiekunami są zakwaterowani w odrębnych pokojach w wydzielonych obiektach.

Szpital zapewnia przyjętym pacjentom:

 • zakwaterowanie
 • pełną opiekę lekarską i pielęgniarską
 • pełny zakres badań diagnostycznych
 • materiały medyczne
 • całodzienne wyżywienie
 • zajęcia edukacyjne

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Dyrektor WCP „Kubalonka”
Mirosław Rzepka

 

Informacja dla Pacjentów o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie medyczne

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie
nagłym oraz w trybie planowym - po wpisaniu na listę oczekujących.

 1. Na listę oczekujących wpisywani są wyłącznie pacjenci, którym świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia i rodzaj schorzenia nie wymaga natychmiastowego przyjęcia.
 2. Pracownik Izby Przyjęć dokonuje wpisu pacjenta na listę oczekujących w dniu zgłoszenia na podstawie:
 • zgłoszenia telefonicznego, e-mail lub zgłoszenia osobistego opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego pacjenta od poniedziałku do piątku,
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny pacjenta wpisanego na listę oczekujących do szpitala musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.
 1. Opiekun prawny lub opiekun faktyczny pacjenta w dniu przyjęcia powinien przedstawić skierowanie pacjenta, własny dokument tożsamości oraz dokument tożsamości pacjenta.
 2. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty planowanego przyjęcia.
 3. W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym niż pierwotnie ustalony, pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć z pełną dokumentacją medyczną, zaświadczeniem lekarskim lub adnotacją lekarza kierującego na skierowaniu. W pozostałych przypadkach o konieczności zmiany ustalonego terminu opiekun pacjenta informuje Szpital, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia oraz niezwłocznie informuje opiekuna pacjenta o nowym terminie.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie tego terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital poinformuje o tym fakcie opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego pacjenta ustalając nowy termin.
 5. W przypadku, kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez powiadomienia zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.
 6. Pacjent w celu otrzymania świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

  Od 01.01.2015r. pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (nowelizacja ustawy zdrowotnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1138).

Opiekun prawny lub opiekun faktyczny pacjenta ma obowiązek niezwłocznego
powiadomienia Szpitala w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.