Przypominamy rodzicom o obowiązku zapisywania dzieci do szkoły działającej
przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
    zwana dalej „ustawą o systemie oświaty",
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca I966r. O postępowaniu egzekucyjnym w adminlstracjl (tj. Dz. U. z 2012r. poz.1015
    z późn. zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną".

Zgodnie z art. 15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • Zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 1330 - 1740
Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych (świetlicowych) prowadzonych przez nauczycieli / wychowawców w świetlicach
Oddziału Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży "I" oraz w świetlicach 
Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej "II"