Do zadań Działu Gospodarczo-Technicznego, należy:

W zakresie technicznego utrzymania budynków i instalacji:

 • zabezpieczenie warunków technicznych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala poprzez bieżące wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, stałych urządzeń technicznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, odgromowych, wentylacji, paliwowych, gospodarowanie odpadami poszpitalnymi, transportu wewnętrznego, telekomunikacji oraz innego wyposażenia technicznego
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynków, wyposażenia technicznego oraz instalacji, przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności użytkowanych obiektów, urządzeń i instalacji
 • prowadzenie książek eksploatacji obiektów budowlanych,
 • zapewnienie całodobowej obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego poprzez zorganizowanie całodobowych dyżurów elektryków (z uwzględnieniem awaryjnego uruchomienia agregatu prądotwórczego)
 • sporządzanie zestawień remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych Szpitala,
 • opracowywanie dokumentów związanych z realizacją robót, zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robót, prowadzenie magazynu depozytu rzeczy używanych
 • bieżące rozliczanie materiałowo-finansowe robót konserwacyjnych, remontowych oraz modernizacyjnych zrealizowanych przez pracowników własnych Szpitala,
 • przeprowadzanie analiz zużycia energii elektrycznej, wody, pary technologicznej, c.o., węgla opałowego oraz wydatków ponoszonych przez Szpital na usługi, roboty, zakupy,
 • realizacja zaleceń, wniosków, postanowień i decyzji wydanych przez uprawnione organy Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Architektury
  i Nadzoru Budowlanego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowegow Cieszynie oraz Zarządzeń Dyrektora Szpitala,
 • prowadzenie ewidencji stałych urządzeń technicznych, instalacji odgromowych oraz dokumentacji technicznej
  i eksploatacyjnej,
 • zapewnienie legalizacji zainstalowanych mierników, liczników i innej aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • prowadzenie samodzielnej działalności zaopatrzeniowej i magazynowej

W zakresie technicznego utrzymania sieci teleinformatycznej:

 • określanie i realizowanie przedsięwzięć dotyczących szpitalnego systemu komputerowego, zapewnienie sprawnego i niezawodnego funkcjonowania wdrażanych programów komputerowych,
 • zapewnienie ciągłości pracy całego systemu komputerowego,
 • nawiązywanie kontaktów z firmami dostarczającymi oprogramowanie i sprzęt komputerowy,
 • administrowanie siecią teleinformatyczną Szpitala,
 • doradztwo we wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych,
 • prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego.

W zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i komunalnej:

 • prowadzenie analiz i sprawowanie kontroli nad realizacją usług zewnętrznych, dostawy energii elektrycznej, gazów medycznych, węgla opałowego, wywózu i utylizacji odpadów poszpitalnych,
 • prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz okresowej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska
 • nadzorowanie i koordynowanie działalności wszelkich komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wykonywania wydanych poleceń, pozwoleń i decyzji,
 • realizacja ustalonego harmonogramu okresowych badań jakości wody i ścieków,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami szpitalnymi, komunalnymi i przemysłowymi,
 • sporządzanie comiesięcznych raportów rozmów telefonicznych oraz zużycia mediów

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i obrony cywilnej:

 • sprawdzanie stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego pod kątem przydatności do użycia,
 • aktualizacja okresowej legalizacji sprzętu gaśniczego, prowadzenie bieżącej kontroli na terenie Szpitala pod kątem przestrzegania przepisów p.poż.,
 • oznakowanie hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych, gaśnic oraz dróg ewakuacyjnych,
 • aktualizacja opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szpitalnych.